Problems

Problem Problem code Category Points AC % Users
Đi tìm hạnh phúc dthp Training 10 12.5% 1
Trò chơi con mực tccm Training 10 20.0% 3
[STCD] Tìm Thanh Ngân stcdbasicdp Training 10p 42.6% 15
[ITK22 Training] Duyệt Anh Khoa itk22uniqpermu Training 15p 21.4% 2
[ITK22 Training] Duyệt Thảo My itk22directed Training 15p 41.2% 10
[ITK22 Training] Duyệt bò itk22concomp Training 10p 39.1% 9
[ITK22 Training] Duyệt trâu itk22quad Training 10p 39.7% 19
[STCD] Chia cặp stcdsplitting Training 15p 32.7% 10
[STCD] Ghép cặp stcdpairing Training 10p 31.5% 31
Xâu đối xứng chẵn palineven Training 10 35.0% 28
Diện tích tam giác heron Training 10 33.8% 45
Đếm số lần xuất hiện xâu con countstrab Training 10 47.5% 38
Chọn quà selectgift Training 10 16.7% 11
Phép trừ và phép chia 10 subdiv Training 10 75.8% 37
Phép biến đổi a có thể bằng b acanb Training 10 10.1% 15
Tìm số nhỏ nhất lớn hơn n minnk Training 10 35.9% 43
Xor Game xorgame AtCoder 25p 11.1% 4
Số học e Training 10 38.6% 24
Số lượng ước countuoc Training 10 9.8% 14
Đoạn con subseq Training 10 36.4% 28
Loại kí tự strmax Training 10 52.9% 38
NGÔN NGỮ MUMBA mumba Training 10 0.0% 0
Đường tròn circlend Training 10 0.0% 0
Trò chơi kỳ lạ c Training 10 50.0% 3
Lập lịch shedule Training 10 64.7% 9
Ước số và tổng ước số sou Training 10 13.2% 10
Số kỳ diệu magicnumber Contest 10p 30.0% 3
Tổng số ước các ước (Hard) sumdivisorhard Contest 10p 5.9% 3
CSNTO csnto Training 10 39.6% 19
Tìm số nguyên gần nhất supernto Training 10 30.6% 14
SỐ PHÍA SAU lastnum Training 10 0.0% 0
SỐ HEXA sohexa Tin học trẻ 10 4.8% 2
Tổng số ước các ước sumdivisor Training 10 10.5% 8
Đếm dãy số countseq Contest 10p 27.8% 7
Tìm đường Tam Kỳ connect Contest 10p 49.4% 21
Đếm dãy ngoặc đúng cbs Contest 10p 72.4% 18
Min Xor Operator minxor Contest 10p 43.8% 16
Bộ bốn GCD lớn nhất maxgcd Contest 10p 34.8% 25
Kinh doanh averagekd Training 10 19.6% 7
Số 5 number5 Training 10 3.1% 2
Tạo xâu genstr Training 15p 42.4% 8
Tìm ước số của n uocofn Training 10 72.1% 37
Mua hàng buying Training 10 12.5% 1
Di chuyển hình tròn movingcircle Training 10 0.0% 0
Đếm hoán vị permutation Training 10 0.0% 0
Bất nghĩa Du hí boowoosort Training 10 100.0% 1
Tình bạn friendship Contest 20p 6.3% 1
Đếm cây cnttree Contest 15p 13.6% 17
Cắm trại camping Contest 15p 26.8% 12
Lăn cầu tuyết snowball Contest 15p 40.0% 4