100 / 100
AC | C++17
nobodytk11 vào 11:45 p.m. 26 jul, 2022
2.98s
94.6 MB
jjiangly vào 11:45 p.m. 26 jul, 2022
0.17s
29.2 MB
70 / 100
RTE | C++14
HuyNhay vào 11:44 p.m. 26 jul, 2022
0.53s
15.5 MB
feedingmachine vào 11:45 p.m. 26 jul, 2022
0.79s
10.8 MB
DuckITK19 vào 11:49 p.m. 26 jul, 2022
1.22s
98.2 MB
70 / 100
RTE | C++11
BRUH vào 11:48 p.m. 26 jul, 2022
1.72s
72.9 MB
70 / 100
RTE | C++14
Amous vào 11:43 p.m. 26 jul, 2022
1.73s
48.0 MB
70 / 100
TLE | C++17
minhkhoa vào 11:57 p.m. 26 jul, 2022
---
26.6 MB
20 / 100
RTE | C++14
vilesport vào 11:47 p.m. 26 jul, 2022
0.51s
3.1 MB
baoquan vào 11:46 p.m. 26 jul, 2022
0.88s
86.9 MB
20 / 100
RTE | C++14
phuocitk20 vào 11:56 p.m. 26 jul, 2022
1.20s
1.5 MB
ITK20_FUCS vào 11:45 p.m. 26 jul, 2022
1.63s
139.0 MB
VLTisME vào 11:45 p.m. 26 jul, 2022
3.99s
506.4 MB
20 / 100
TLE | C++14
BK_Sky vào 11:56 p.m. 26 jul, 2022
---
147.7 MB