[qn2020]xâu gọn

View as PDF

Submit solution


Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Xâu gọn

Cho một xâu S gồm các chữ cái in thường với độ dài tối đa \(250\) ký tự.

Yêu cầu: Em hãy viết chương trình để tạo ra xâu SG từ xâu \(S\) bằng cách xóa các ký tự liên tiếp giống nhau trong xâu \(S\) và chỉ để lại một ký tự đại diện trong xâu ban đầu.

Input

  • Một dòng duy nhất chứa xâu \(S\).

Output

  • Một xâu duy nhất cần tìm.

Ví dụ:

Input:

ccchhhuuucccmmayyymmmmaaaannn

Output:

chucmayman