[ITK20 TST] Xếp ghế

View as PDF

Submit solution


Points: 10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Author:
Problem type

Lương muốn chiêu đãi ban nội dung của chương trình Chinh phục NBK tại nhà hàng Sen. Có \(n\) chiếc bàn đã được bố trí sẵn ở đây, và Lương muốn nhờ bạn lập trình để tìm cách kê thêm ghế vào \(n\) bàn này. Ghế của nhà hàng Sen có thể mang một trong \(m\) màu sắc khác nhau. Cụ thể, có tổng cộng \(a_i\) chiếc ghế được tô màu sắc mang số hiệu \(i\). Trước ngày thiết đãi, trưởng ban nội dung là Vân Giang đã thông báo cho Lương một số dữ kiện và ràng buộc để việc sắp xếp ghế có thể thỏa mãn tất cả các thành viên trong ban:

  • Ban nội dung gồm nhiều tiểu ban phụ, mỗi tiểu ban có đúng \(4\) thành viên. Tất cả các thành viên này phải ngồi trên cùng một bàn, và mỗi bàn không được có hai thành viên ở hai tiểu ban khác nhau. Nói cách khác, mỗi bàn sẽ có đúng \(4\) chiếc ghế.
  • Tất cả các chiếc ghế kê trong cùng một bàn phải có cùng màu sắc.
  • Tất cả \(m\) màu của ghế đều phải xuất hiện trong bữa tiệc. Nói cách khác, với mọi \(1\leq i\leq m\), tồn tại ít nhất một bàn chứa \(4\) chiếc ghế mang màu sắc số hiệu \(i\).

Bạn hãy lập trình giúp Lương xác định xem có tồn tại cách xếp thỏa mãn tất cả các điều kiện này không nhé!


Input

Dòng đầu chứa hai số nguyên dương \(n\) và \(m\) \((1\leq n,m\leq 100)\), lần lượt thể hiện số lượng bàn của nhà hàng Sen và số lượng màu sắc của những chiếc ghế.

Dòng tiếp theo chứa \(m\) số nguyên dương \(a_i\) \((1\leq a_i\leq 1000)\), với \(a_i\) là số lượng ghế mang màu sắc số hiệu \(i\).


Output

In ra YES nếu tồn tại một phương án xếp ghế thỏa mãn các điều kiện mà Vân Giang đưa ra, ngược lại in ra NO.

Ví dụ

Sample input 1
7 3
5 21 9
Sample output 1
YES
Sample input 2
5 4
8 5 10 3
Sample output 2
NO
Giải thích

Ta có thể xếp ghế để thỏa mãn việc các ghế trong cùng bàn phải có cùng màu sắc, tuy nhiên ta không thể tìm được phương án để xếp các chiếc ghế mang màu sắc số hiệu \(4\).

Sample input 3
6 5
5 5 5 5 5
Sample output 3
NO

Ràng buộc

  • Subtask 1 (50 điểm): \(a_1=a_2=...=a_m=4\).
  • Subtask 2 (50 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.