ShyWoou tạo xâu

View as PDF

Submit solution


Points: 10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type

ShyWoou rất thích các bài toán về xử lí xâu, đặc biệt là tạo xâu. Nhân dịp đặc biệt hôm nay, ShyWoou muốn tạo ra một xâu chỉ gồm các chữ cái B, S, N. ShyWoou nhận thấy rằng chỉ có đúng \(6\) cách tạo ra xâu gồm các kí tự B, S, N \((\)BSN, BNS, SBN, SNB, NBS, NSB\()\).

Để nâng cấp bài toán trở nên khó hơn, ShyWoou cung cấp cho bạn \(3\) xâu có cùng độ dài \(n\) \((n \leq 100)\) chỉ bao gồm các chữ cái B, S, NO. Trong một lần di chuyển từ trái sang phải của \(3\) xâu, ShyWoou có thể chọn một trong các kí tự tại vị trí \(i\) của \(3\) xâu và tiếp tục di chuyển đến vị trí tiếp theo. Sau một thời gian, ShyWoou xác định có \(k\) cách để tạo ra xâu chỉ gồm các chữ cái B, S, N.

Vì \(k\) có thể rất lớn nên ShyWoou yêu cầu bạn hãy tính \(k\) theo modulo \(998244353\).

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên \(n\) là độ dài của \(3\) xâu.
  • \(3\) dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu độ dài \(n\) và chỉ chứa các chữ cái B, S, N, O.

Output

  • Một dòng duy nhất là số cách tạo ra xâu chỉ gồm các chữ cái B, S, N.

Sample Input

2
BN
NS
ON

Sample Output

6

Giải thích

Có tất cả \(6\) xâu thoả mãn : BN, BS, BN, NN, NS, NN