[qna2020]An và n em gái

View as PDF

Submit solution


Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

An và n em gái An có n em gái. Sau khi cùng các em làm việc nhà trong ngày sinh nhật của mình, An và các em gái được bố mẹ thưởng kẹo. Mức thưởng được xét dựa trên năng lực: Làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều. Em gái thứ i được thưởng a_i viên kẹo, còn An được thưởng x viên kẹo. An rất rộng lượng nhưng các em gái thì không. Nói cách khác, An có thể đem kẹo của mình cho các em nhưng các em gái thì chỉ nhận kẹo mà không bao giờ chia sẻ cho ai khác. Là một người con trung thành với lý tưởng bình đẳng, An muốn số kẹo của mọi người phải bằng nhau. Để thực hiện điều đó, anh có thể lấy vài viên kẹo của mình cho vài em gái. An tự hỏi liệu mình có thể làm mọi người bình đẳng được không?

Input

  • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương \(t (t≤10^5)\), số trường hợp mà An cần giúp đỡ (An có nhiều nhóm em gái khác nhau) Với mỗi trường hợp:
    • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên \(n,x (1≤n≤10^5,0≤x≤10^9)\).
    • Dòng thứ hai chứa n số nguyên \(a_1,a_2,...,a_n (0≤a_i≤10^9)\). Tổng các số \(n\) trong mỗi trường hợp không vượt quá \(10^5\).

Output

  • Gồm \(t\) dòng, mỗi dòng chứa đáp số cho trường hợp tương ứng. In ra \("YES"\) nếu An có thể đạt được ước nguyện làm cho mọi thứ bình đẳng, \("NO"\) nếu ngược lại.

Ví dụ:

Input:

3
3 5
0 1 2
2 4
3 3
4 0
0 0 0 0

Output:

YES
NO
YES

Ràng buộc:

  • Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài khi \(a_1=a_2=...=a_n=0\);
  • Có 30% số test ứng 30% số điểm của bài khi \(a_1=a_2=⋯=a_n\);
  • Có 40% số test ứng 40% số điểm của bài.