Mật Ong (Q.Trị)

View as PDF

Submit solution


Points: 25 (partial)
Time limit: 0.8s
Memory limit: 1G

Authors:
Problem type

Một đàn ong mật có \(N\) con được đánh số từ \(1\) đến \(N\), con thứ \(i(1 \le i \le N)\) có trọng lượng là số nguyên \(A_i\).

Biết rằng nếu một con ong có trọng lượng \(X\) thì trong một ngày sản xuất được lượng mật là \(X * f(X)\), với \(f(X)\) là số ước dương của \(X\).

 • Yêu cầu: Hãy tính tổng lượng mật sản xuất được trong một ngày của cả đàn ong.

Input

 • Dòng đầu ghi duy nhất số nguyên dương \(N\).
 • Dòng thứ hai lần lượt \(A_1,A_2,...,A_N\), các số cách nhau ít nhất một dấu cách.

Output

 • Một số duy nhất là tổng lượng mật sản xuất được trong một ngày của cả đàn ong.
 • Sample input:
  4
  1 2 3 4
 • Sample output:
  23

Ràng buộc

 • 30% số điểm tương ứng với : \(N \le 1000 , A_i \le 10^8 .\)
 • 30% số điểm tương ứng với : \(N \le 10^5 , A_i \le 10^6 .\)
 • 20% số điểm tương ứng với : \(N \le 10^5 , A_i \le 2.10^7 .\)
 • 20% số điểm tương ứng với : \(N \le 10^5 , A_i \le 10^8.\)

 • Nguồn : Đề thi HSG 2020 tỉnh Quảng Trị

Nguồn: Nguyễn Đức Nhã (Algorit).