Các tập hợp rời nhau

View as PDF

Submit solution


Points: 10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Author:
Problem types

Cho một đồ thị vô hướng gồm \(N\) đỉnh và \(0\) cạnh. Bạn hãy xử lý \(Q\) truy vấn sau:

  • 0 u v: Thêm một cạnh \((u, v)\) vào đồ thị.
  • 1 u v: Kiểm tra xem \(u\) và \(v\) có cùng thuộc một thành phần liên thông hay không.
Input
  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương \(N\) và \(Q\) \(\left(1\leq N, Q\leq 2\times 10^5\right)\).
  • \(Q\) dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một truy vấn có dạng 0 u v hoặc 1 u v. Dữ liệu đảm bảo \(0\leq u, v < N\).
Output
  • Với mỗi truy vấn dạng 1 u v, in ra \(1\) nếu \(u\) và \(v\) cùng nằm trong một thành phần liên thông, và in ra \(0\) trong trường hợp ngược lại.
Ví dụ
Sample input 01
4 7
1 0 1
0 0 1
0 2 3
1 0 1
1 1 2
0 0 2
1 1 3
Sample output 01
0
1
0
1