Số hơi đẹp (bản dễ)

View as PDF

Submit solution


Points: 10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type

Một số tự nhiên \(n\) được gọi là số hơi đẹp nếu tất cả các chữ số trong biểu diễn thập phân của nó đều giống nhau, ngoại trừ đúng một chữ số khác biệt. Ví dụ, \(33323\) và \(110\) là các số hơi đẹp, còn \(9779\) và \(55555\) thì không phải.

Lưu ý: Các chữ số \(0\) dư thừa ở đầu bên trái đều sẽ không được tính là các chữ số của \(n\).

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương \(L\) và \(R\), bạn hãy lập trình tính toán xem có bao nhiêu số hơi đẹp nằm trong đoạn \([L, R]\).

Input

Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương \(L\) và \(R\). \((100\leq L\leq R\leq 10^{16})\)

Output

  • In ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ

Sample input
110 133
Sample output
13
Giải thích

Các số hơi đẹp trong đoạn \([110, 133]\) là 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 131, và 133.


Ràng buộc

  • \(60\%\) số test ứng với \(60\%\) số điểm có \(100\leq L\leq R\leq 10^6\).