CSES Counting Rooms

View as PDF

Submit solution


Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Author:
Problem types

Cho trước bản đồ của một tòa nhà, và nhiệm vụ của bạn là đếm số lượng phòng của nó. Kích thước của bản đồ là \(n \times m\) hình vuông, và mỗi hình vuông là sàn hoặc tường. Bạn có thể đi bộ sang trái, phải, lên trên và xuống dưới qua các ô sàn nhà .

Input
  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên \(n\) và \(m\) mô tả kích thước của bản đồ \((1 \leq n, m \leq 1000)\).
  • \(n\) dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm \(m\) ký tự mô tả bản đồ. Mỗi ký tự là . (sàn) hoặc # (tường).
Output
  • In ra một số nguyên là số lượng phòng đếm được.
Ví dụ
Sample input 01
5 8
########
#..#...#
####.#.#
#..#...#
########
Sample output 01
3