Bài khó

View as PDF

Submit solution


Points: 5 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Nhập \(A\) và \(B\), tính \(A+B\).

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương \(N\) (\(1 \le N \le 100\,000\)) là số bộ test. Mỗi dòng trong \(N\) dòng tiếp theo chứa hai số nguyên \(A\) và \(B\) với giá trị tuyệt đối không vượt quá \(1\,000\,000\,000\).

Output

In ra \(N\) dòng là kết quả của từng câu hỏi tương ứng.

Sample Input

2
1 1
-1 0

Sample Output

2
-1